richtlijnen

IKNL richt zich bij richtlijnen voor de palliatieve zorg op drie aandachtsgebieden:
  • ontwikkeling
  • implementatie 
  • evaluatie
Richtlijnen zijn geen doel op zich maar een middel voor kwaliteitsverbetering. Palliatieve richtlijnen zijn bij 93% van de doelgroep bekend en worden voornamelijk gebruikt bij besluitvorming en het informeren van patiënten. Dit blijkt uit IKNL-onderzoek onder een steekproef van 1.443 respondenten.

Richtlijnen raadplegen Ontwikkeling
De set richtlijnen voor palliatieve zorg is nagenoeg compleet. IKNL, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) monitoren de actualiteit van de richtlijnen. Hierbij ligt de focus op herziening van de richtlijnen (revisies) of op onderdelen (modulaire revisie).

Implementatie
Implementatie van richtlijnen is maatwerk. De richtlijnwerkgroep maakt bij elke richtlijn een implementatieplan. Afhankelijk van de behoefte bij de professional, afdeling of instelling zorgt IKNL voor:
  • adviseren op maat van de instelling; in een ziekenhuis kan dit de oncologiecommissie zijn
  • bij- en nascholing
  • begeleiding bij het implementeren van richtlijnen aan de hand van bijvoorbeeld methoden Besluitvorming en Signalering in de palliatieve fase 

Evaluatie
Besluitvorming in de palliatieve fase, Signalering in de palliatieve fase en het zorpgad Stervensfase zijn zogenoemde Goede Voorbeelden binnen het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) van ZonMw. Hiermee stimuleert ZonMW zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te passen om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren. IKNL evalueert het effect van de implementatie van deze Goede Voorbeelden binnen instellingen die deelnemen aan deze verbetertrajecten.

Samenwerking
Richtlijnontwikkeling vindt plaats op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur gecombineerd met kennis en ervaring van patiënten en professionals. IKNL voert overleg over samenwerking in richtlijnontwikkeling en -implementatie met:

  • wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en het platform PAZORI
  • internationale partijen zoals SIGN (Schotland) en KCE (België)
  • het internationale richtlijnennetwerk ‘G-I-N’ (Guidelines International Network)
  • de European Association for Palliative Care (EAPC)
Richtlijnendatabase
IKNL en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten hebben de landelijke richtlijnendatabase ontwikkeld in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit.
Op www.richtlijnendatabase.nl staan in eerste instantie alle tweedelijns medisch specialistische richtlijnen. De richtlijnen voor de palliatieve zorg worden in de toekomst overgezet naar de richtlijnendatabase.

U kunt alle richtlijnen nog steeds online raadplegen via Pallialine. Meer informatie vindt u in de folder Richtlijnen: 'basis voor kwaliteit’
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: